Regulamin sklepu internetowego Micro Art Studio
Sklep działający pod adresem www.shop.microartstudio.com jest platformą obsługiwaną przez:

Micro Art Studio Sebastian Makowski
Al. Zwycięstwa 96/98 81-451 Gdynia
POLSKA
VAT reg. numer - PL5862000897

REGON 220103327
(Firma").

SŁOWNIK:
Sklep internetowy Micro Art Studio - sklep internetowy prowadzony przez Firmę, dostępny pod domeną internetową shop.microartstudio.com
Klient - osoba z pełną lub ograniczoną zdolnością prawną, osobą prawną lub podmiot nieposiadający osobowości prawnej, ale posiadający zdolność prawną.
Koszyk - obszar internetowy na witrynie shop.microartstudio.com umożliwiający Klientowi tworzenie i modyfikowanie informacji o zamówieniu, w szczególności: liczby produktów, adresu dostawy, fakturowania i płatności.
Strona produktu - strona w sklepie internetowym shop.microartstudio.com, która zawiera informacje o produkcie.
Realizator płatności - podmiot zewnętrzny wobec Spółki, pośrednik w płatnościach przelewem lub kartą kredytową, kartą kredytową, PayPal.

§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejsze rozporządzenie określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Micro Art Studio, składania zamówień na produkty dostępne w sklepie internetowym Micro Art Studio, dostarczania zamówionych produktów do klienta, płatności przez klienta jako sprzedaży, prawa klienta do anulowania zamówienie i anulować umowę oraz do złożenia i rozpatrzenia reklamacji.
2. Aby wyświetlić ofertę sklepu internetowego Micro Art Studio i złożyć zamówienie na produkty, które będą potrzebne:
a) komputer z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera;
b) aktywne konto e-mail (e-mail).
3. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego Micro Art Studio zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. Klient jest zobowiązany do powstrzymania się od wszelkich działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego Micro Art Studio, w tym w szczególności na ingerencję w zawartość sklepu internetowego Micro Art Studio lub elementy techniczne, w tym dostarczanie treści niezgodnych z prawem. zadowolony. Zabronione jest korzystanie ze sklepu internetowego Micro Art Studio w celach innych niż zamierzone, w tym w szczególności spamowanie, uruchamianie na stronach internetowych sklepu internetowego Micro Art Studio wszelkich działań komercyjnych, reklamowych, promocyjnych itp.
5. Spółka w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek ingerencję, w tym przerw w działaniu sklepu internetowego Micro Art Studio z powodu siły wyższej, nieautoryzowanych działań osób trzecich lub niekompatybilności sklepu internetowego Micro Art Studio z Klientem. infrastruktura techniczna.
6. Przeglądanie sklepu internetowego Micro Art Studio nie wymaga rejestracji. Oddzielne zamówienia od klientów dotyczące produktów dostępnych w sklepie internetowym Micro Art Studio nie wymagają rejestracji.

§ 2 Warunki umowy
1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w sklepie internetowym Micro Art Studio przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę. Klient składa zamówienie, wskazując produkt, który go interesuje, klikając wybór produktu na stronie "KUP TERAZ", a następnie potwierdzenie zamówienia.

2. W koszyku Klient wskazuje:
(a) zamówione produkty i ilość;
(b) adres, na który ma zostać dostarczony przedmiot zamówienia, oraz dane niezbędne do wystawienia faktury;
(c) adres e-mail, na który należy przesłać potwierdzenie zamówienia
(d) sposób płatności;

3. Procedura zamówienia obejmuje "KUP TERAZ", "KONTYNUUJ ZAKUPY", "PRZEJDŹ DO KASY". Klient składa zamówienie, wybierając "PRZEJDŹ DO KASY". Złożenie zamówienia polega na złożeniu przez Klienta do Spółki oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.

4. Po złożeniu zamówienia Spółka przesyła na podany przez Klienta e-mail potwierdzenie zamówienia. Potwierdzeniem rejestracji zamówienia jest oświadczenie Spółki o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 3 powyżej.


5. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Spółka poinformuje o tym Klienta, przesyłając informacje pod wskazany adres e-mail w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od dnia zawarcia umowy. Firma zwróci Klientowi kwotę zapłaconą w ciągu 14 (czternastu) dni od daty wysłania zawiadomienia, zasady określone szczegółowo w § 9 poniżej.

6. W przypadku podania przez Klienta fałszywych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności wprowadzającego w błąd lub niedokładnego adresu, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w dostarczeniu zamówienia w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.
§ 3 Ceny produktów
1. Firma publikuje informacje o produktach w sklepie internetowym Micro Art Studio i sprzedaje powyższe produkty za pośrednictwem Internetu.
2. Ceny na sklepie internetowym Micro Art Studio umieszczone na produkcie:
(a) zawierają podatek VAT i są podawane w EUR, USD lub PLN (w zależności od wyboru waluty przez klienta);
(b) nie zawierają informacji o kosztach wysyłki.

3. Obowiązującą i ostateczną ceną produktu jest cena podana w Koszyku w momencie złożenia zamówienia przez Klienta w sklepie internetowym Micro Art Studio.
4. Informacja o całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana w koszyku po wybraniu przez klienta kraju, do którego chce wysłać zamówienie.
5. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen produktów oraz przeprowadzania i usuwania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i sprzedażowych. Prawo, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie dotyczy zamówień złożonych przed datą wprowadzenia zmian w kampaniach promocyjnych, cenowych lub sprzedażowych
6. Promocje w sklepie internetowym Micro Art Studio nie podlegają przystąpieniu, o ile regulacje danej promocji nie stanowią inaczej.

§ 4 Zmiana porządku
1. Klient może dokonać zmian w zamówieniu do momentu wysyłki zamówionego towaru przez Firmę. Zmiany mogą obejmować anulowanie całości lub części pozycji składających się na zamówienie, zmianę adresu dostawy lub zmiany danych na fakturze. W przypadku odstąpienia od umowy (w całości lub w części) zwrot ceny sprzedaży (odpowiednia część ceny sprzedaży) nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania rezygnacji Klienta przez Spółkę. Zasady refundacji są szczegółowo opisane w § 9 niniejszego rozporządzenia.

§ 5 Metody płatności i rozpoczęcia umowy
1. Płatności można dokonać:

(a) przez PayPal

(b) przelewem bankowym

(c) gotówką przy odbiorze osobistym

(d) kartą płatniczą Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

W przypadku płatności kartą podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

2. Wysłanie przesyłki następuje po uzyskaniu przez Micro Art Studio pozytywnej autoryzacji płatności.
3. Klient nie ma możliwości zapłaty za zamówienie za pobraniem.

§ 6 Okres obowiązywania umowy
1. Przybliżony czas od momentu złożenia zamówienia do wysłania zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej wynosi 4 dni robocze. Paczki wysyłane są we wtorki i piątki, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Przesyłki kurierskie wysyłane są codziennie.
2. Przedmiot zamówienia jest realizowany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazanym adresem Klienta.
3. Firma nie ponosi odpowiedzialności za przedłużoną dostawę lub brak dostawy do Klienta z powodu nieprawidłowych lub niekompletnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

§ 7 Terminy reklamacji
1. Klient, który zakupił produkt w celach niezwiązanych z działalnością handlową lub zawodową, ma prawo złożyć reklamację w ciągu dwóch (2) lat od daty wydania danego produktu, pod warunkiem że w ciągu dwóch miesięcy poinformuje Spółkę o niezgodności produktów z umową.
2. Firma w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych zajmie się reklamacjami klientów i powiadomi ich o dalszym postępowaniu.
3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji przez Spółkę jest uzyskanie zdjęcia produktu od Klienta lub produktów wraz z numerem zamówienia i opisem reklamacji.
4. Rozpatrując reklamację na korzyść Klienta - Firma wymieni produkt na produkt o standardowej wartości w terminie 14 (czternastu) dni od daty reklamacji.
5. Klient, który nabył produkt w celach związanych z działalnością profesjonalnego lub komercyjnego klienta (konsumentem niebędącym konsumentem) ma prawo do złożenia reklamacji zgodnie z zasadami tej części prawa, odpowiedzialnością Firmy gwarancja na wady produktu jest ograniczona do kwoty, którą Klient zapłacił nam za zakup produktu.
§ 8 Anulowanie umowy i wypowiedzenie umowy
1. Klient może anulować zamówienie, jeśli produkty nie zostały wysłane, wysyłając e-mail na adres: shop@microartstudio.com

2. Klient będący osobą fizyczną, który dokonał zakupu w sklepie internetowym Micro Art Studio wykorzystanym poza swoją działalnością handlową lub zawodową (konsument) może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w sklepie internetowym Micro Art Studio bez podania przyczyny w ciągu czternastu (14) dni kalendarzowych od otrzymania kompletnego zamówienia, z wyjątkiem szczególnych (zgodnie z artykułem 10. pkt 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw konsumentów i odpowiedzialności za produkty niebezpieczne (tekst jednolity z 14 września 2012 r. , Coll. U. do 2012 r., Poz. 1225) produktów, których stan po otrzymaniu przez Klienta został zmieniony, chyba że zmiana była konieczna w zwykłym zarządzaniu.

3. Rozwiązanie umowy zgodnie z ust. 2 powyższe oświadczenie należy przesłać e-mailem w terminie określonym w ust. 2 powyżej. W takim przypadku Klient zobowiązany jest zwrócić produkt na adres firmy zgodnie z punktem. 4 niniejszego paragrafu. Firma zwróci Klientowi należność za produkt w ciągu 14 dni zgodnie z § 9 niniejszego regulaminu.
4. Klient, który wycofał się z umowy zgodnie z ust. 2 może zwrócić zamówiony towar w całości lub w części po otrzymaniu zmówienia. Produkty, które Klient wycofał z umowy, należy przesłać na adres: Micro Art Studio Al. Zwycięstwa 96/98 Budynek 1 D pokoj 23 81-451 Gdynia POLSKA Klient musi pokryć koszty transportu tak zwróconych produktów.
5. Firma nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki zwrotne, które zostały zagubione. Dostarczenie tych przsesyłek leży wyłącznie w gestii Klienta.

§ 9 Zwrot na rzecz klientów
1. Firma zwróci roszczenia w terminie 14 dni kalendarzowych w przypadku:
(a) anulowanie zamówienia lub części zamówienia (w tym przypadku odpowiednia część ceny zostanie zwrócona) wypłacona przed jego wysyłką;
(b) zwróci produkt (odstąpienie) zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;
(c) reklamację i niemożność naprawy lub wymiany wadliwego produktu na nowy.
2. Firma zwróci pieniądze na:
(a) PayPal - jeśli zamówienie zostało opłacone przez PayPal

(b) rachunek bankowy klienta - jeśli zamówienie zostało zapłacone z góry przelewem bankowym lub zostało odebrane osobiście.

(c) W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

3. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, firma nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za zwrot lub opóźniony zwrot pieniędzy. W przypadku braku danych do wykonania przelewu, zwrócimy się na adres podany w e-mailu z prośbą o przesłanie nam numeru rachunku bankowego. Jeśli Klient nie prześle nam takiego numer konta bankowego lub odpowiedź nie będą zawierać danych zezwalających na spłatę. Firma nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu pieniędzy lub opóźnienie spłaty, jeśli są one wynikiem nieprawidłowych informacji adresowych Klienta lub nieprawidłowo zarejestrowanego numeru rachunku bankowego.
4. Jeżeli Klient dokonał płatności za zamówienie nie należące do niego, rachunek bankowy, kartę kredytową lub płatność lub PayPal, zwrot nastąpi bezpośrednio do posiadacza rachunku bankowego lub PayPal, za pomocą którego dokonano płatności w imieniu Spółki zgodnie z opisem w niniejszym paragrafie do paragrafu. 2 niniejszego dokumentu.

§ 10 Dane osobowe
1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Firmę w ramach korzystania ze sklepu internetowego Micro Art Studio, w tym dokonywania zakupów w sklepie internetowym Micro Art Studio. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Firmę może uniemożliwić świadczenie usług przez Spółkę drogą elektroniczną i dokonywanie zakupów przez klienta w sklepie internetowym Micro Art Studio.
2. Dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę, tj. Micro Art Studio Sebastian Makowski Al. Zwycięstwa 96/98 81-451 Gdynia POLSKA.
3. Firma przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z klientem i zawierania umów na sprzedaż produktów zamówionych przez klienta w sklepie internetowym Micro Art Studio oraz na żądanie zgody Klienta, o której mowa w § 13 Regulamin, w tym w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
4. Klient oświadcza, że ​​podane przez niego informacje są danymi osobowymi Klienta.

5. Micro Art Studio wykorzystuje dane osobowe podane wyłącznie w celu realizacji zamówienia i wysyłki towarów. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane ani sprzedawane osobom trzecim.

6. Klient ma prawo do zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych w dowolnym momencie, kontaktując się z naszym wsparciem: shop@microartstudio.com
§ 11 Newsletter
1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych, przez e-mail, wybierając odpowiednią opcję na stronie głównej sklepu internetowego Micro Art Studio ("Newsletter" i "Go"). Wyrażając taką zgodę, Klient otrzyma na wskazany przez niego adres e-mail biuletyn (biuletyn) sklepu internetowego Micro Art Studio.
2. Klient może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji biuletynu wysyłając zapytanie na adres shop@microartstudio.com


§ 12 Postanowienia końcowe
1. Informacje o produkcie zawarte na stronach sklepu internetowego Micro Art Studio nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
2. Firma dokłada wszelkich starań, aby usługi świadczone w sklepie internetowym Micro Art Studio były na najwyższym poziomie, jednak Spółka nie wyklucza czasowego zawieszenia dostępności sklepu internetowego Micro Art Studio w przypadku konieczności konserwacji, serwisowania, sprzęt zastępczy lub w związku z koniecznością aktualizacji lub rozbudowy sklepu internetowego Micro Art Studio.
3. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo firma nie może być odpowiedzialna za blokowanie administratorów serwerów pocztowych wysyłania wiadomości na adres e-mail określony przez klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail za pomocą oprogramowania zainstalowanego na komputerze wykorzystywane przez klienta.
4. Różnice między wizualizacją produktu wynikającą z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.) A faktycznym wyglądem produktu nie mogą być podstawą do reklamacji. Klient, o którym mowa w § 8 ust. 2 niniejszego Regulaminu, jest uprawniony do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 8 Regulacji.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego i Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmieniające Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 141, poz. 1176) oraz Ustawa o ochronie praw konsumentów i odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkty niebezpieczne (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271).
6. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone w sklepie internetowym Micro Art Studio są wykorzystywane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zarejestrowane zgodnie z przepisami Prawa własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119, poz. 2003, poz. 1117).
7. Klient akceptujący niniejszy regulamin zobowiązuje się do gromadzenia i udostępniania statystyk dotyczących ich obecności i działań w sklepie internetowym Micro Art Studio. Dane są zbierane automatycznie i mogą być wykorzystane do analizy aktywności Klienta.
8. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia najwyższej jakości usług, sklep internetowy Micro Art Studio wykorzystuje informacje przechowywane przez serwer na komputerze Klienta, które następnie są odczytywane za każdym razem, gdy łączą się z przeglądarką internetową (np. Pliki cookie). Klient może w każdej chwili zmienić ustawienia przeglądarki, aby nie akceptować takich plików lub informować o przeniesieniu. Pamiętaj jednak, że nieakceptowanie plików cookie może powodować trudności w korzystaniu ze sklepu internetowego Micro Art Studio
9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego a Spółką będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Spółki.
10. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie określonym przez Firmę, nie mniej niż siedem dni od daty wydania regulaminu w sklepie internetowym Micro Art Studio. Zamówienia składane przez klientów przed wejściem w życie zmian w Przepisach będą realizowane zgodnie z obowiązującymi zasadami Rozporządzenia.


Podstawki, akcesoria, figurki, tereny, maty, żetony - wszystko to znajdziesz w Micro Art Studio.


Oferujemy różnorodne akcesoria do gier takich jak Warhammer40k, AoS, INFINITY, X-Wing, Star Wars Legion, Bolt Action, Wolsung, itp. Jesteśmy również producentem bardzo szerokiej gamy podstawek żywicznych do różnych systemów. Nasze produkty są projektowane, tworzone i testowane przez graczy, możesz więc mieć pewność, że wiemy, co robimy!

Dear User,

Vision of Personal data privacy in Micro Art Studio's Shop
In MAS we know that privacy is an important value. We understand it as a right to respect our Personal Data and control over information about us.
The Personal data of European Union citizens are subject to special protection. The European legislator decided to regulate the protection of personal data and privacy by issuing the GDPR (Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27th April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data, on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation).
Surely you have heard about GDPR. The new rules on the protection of personal data apply from May 25, 2018. Micro Art Studio has implemented appropriate technical and organizational measures to ensure proper protection of personal data and the rights of data subjects. If you wish to receive newsletters, information about contests, promotional campaigns and to stay in touch with us, please consent to the processing of your personal data by clicking the button below.For more information about your rights, our legal basis for using the personal data, its scope, storage period and other important information please read our GDPR statement being a part of our Privacy Policy.
Learn more about the MAS Privacy Policy.
Any questions related to GDPR, please contact us at: shop@microartstudio.com.

Best regards,
Micro Art Studio TEAM